Latest Posts

Kvalitné finančné služby

Poskytovanie leasingových činností v súčasnom štádiu finančného trhu už nie je ojedinelou záležitosťou. Ak má právnická, prípadne fyzická osoba záujem o leasingové služby, na výber má zo širokého okruhu ich poskytovateľov. Takouto spoločnosťou je aj Winners Group. V portfóliu služieb spoločnosti winners group okrem tradičných služieb, spojených so sprostredkovaním hypoték, poistenia či realitných služieb, nájdeme aj služby spájajúce sa s leasingovou činnosťou. Aj keď v minulosti sa tieto služby až tak nevyužívali, dnes ich podnikatelia začínajú využívať čoraz častejšie.

Súvisiaci obrázokPodstata leasingu spočíva v prenájme hmotného a nehmotného majetku, služieb alebo výrobkov na vopred stanovené obdobie na základe zmluvy o leasingu. Tá sa uzatvára medzi leasingovou spoločnosťou (ktorá predstavuje vlastníka predmetu) a medzi právnickými, prípadne fyzickými osobami. Medzi týmito subjektmi býva dohodnutá určitá odplata, ktorá vystupuje vo forme leasingových splátok. Využívanie leasingových služieb je populárne u fyzických a právnických osôb najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, vďaka ktorým by mohli nákup určitého predmetu zrealizovať priamo. Aj keď nemajú prostriedky na okamžitú kúpu zariadenia, vďaka leasingovej spoločnosti, ktorá tento predmet nakúpi a drží vo svojom vlastníctve a vďaka leasingovým splátkam, môžu jednotlivé subjekty tieto predmety používať. Ako už bolo spomenuté, počas celej doby sa platia leasingové splátky. Ihneď po podpísaní zmluvy medzi zmluvnými stranami musí ten, kto bude zariadenie využívať, zaplatiť určitý preddavok, ktorý vystupuje vo forme akontácie – tvz. prvá splátka, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 10-60% z celkovej obstarávacej ceny majetku. Veľkou výhodou leasingu je aj to, že si výdavky potrebné na financovanie tejto činnosti môže podnikateľský subjekt zahrnúť priamo do nákladov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeLeasing možno rozdeliť do troch základných skupín – finančný, operatívny a spätný, pričom najpopulárnejším je leasing finančný. Princíp finančného leasingu spočíva v tom, že záujemca o leasing si vyhliadne určitú vec, o ktorú má záujem. Následne sa obráti na leasingovú spoločnosť, ktorá túto vec kúpi a bude jej vlastníkom. Po podpise leasingovej zmluvy a zaplatení prvej splátky môže záujemca o leasing tento predmet začať používať, majiteľom však aj naďalej ostáva leasingová spoločnosť. Po vypršaní leasingovej zmluvy a zaplatení všetkých poplatkov má používateľ zariadenia nárok toto zariadenie od leasingovej spoločnosti odkúpiť za sumu, ktorá býva vopred dohodnutá. Zostatková, resp. predajná cena sa môže určiť buď fixne, alebo pomocou percentuálnej sadzby.

Leasingové služby majú teda viacero výhod. Okrem toho, že záujemca nemusí disponovať plnou sumou určenej na nákup zariadenia, šetrí aj jeho čas. Obstaranie klasického úveru je v porovnaní s leasingom z hľadiska času a vybavovania oveľa náročnejší proces. V oblasti leasingu sú zamestnanci Winners Group skutočnými odborníkmi, ktorí dokážu vyriešiť akýkoľvek problém týkajúci sa leasingových aktivít.

Winners Group, finančná elita

Čoraz viac ľudí začína využívať služby finančných inštitúcii. Dôvodov, prečo sa finančné služby začínajú stávať čoraz populárnejšími je hneď niekoľko. Aj keď niektorí nemajú často krát na výber a musia siahnuť po určitom finančnom produkte, nájdu sa aj takí, ktorí služby finančných poradcov či sprostredkovateľov využívajú dobrovoľne. Finančné poradenstvo či finančné sprostredkovania využívajú z jednoduchého dôvodu – oblasť poskytovania finančných služieb je naozaj rozsiahla a len máloktorý človek, ktorý sa danej problematike nevenuje aktívne, sa v nej vyzná a preto radšej túto činnosť zverí do rúk odborníka. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngSpoločnosť Winners Group patrí na trhu s finančným sprostredkovaním a poradenstvom medzi stálice a svojim klientom poskytuje komplexné riešenia v rozličných finančných oblastiach. O tom, že zamestnanci spoločnosti winners group sú naozajstnými špecialistami svedčí aj fakt, že čoraz viac ľudí začína vyhľadávať služby tejto spoločnosti. Najdôležitejší je však vzťah finančného sprostredkovateľa so svojim zákazníkom. Klient je najspokojnejší vtedy, keď môže svojmu sprostredkovateľovi dôverovať, obrátiť sa naňho s akýmkoľvek problémom a keď mu je poskytnutý naozaj kvalitný finančný produkt. Ponuky finančných spoločností sa na nás tlačia z každej strany. Na finančnom trhu už dostaneme čokoľvek. Často krát však tieto produkty a ponuky nebývajú pre klienta veľmi výhodné. A práve finančný poradca navedie svojho klienta správnym smerom. Klient zadá finančnému poradcovi informácie o tom, čo potrebuje a čo očakáva. Následne finančný poradca vykoná analýzu produktu jednotlivých finančných inštitúcii a odporučí klientovi taký produkt, ktorý sa mu javí ako najvýhodnejší. Vďaka odbornosti finančného sprostredkovateľa dokáže klient často krát ušetriť veľmi veľa finančných prostriedkov. Ak má však činnosť finančného sprostredkovateľa byť nezávislá, mal by spolupracovať so širokým okruhom partnerských finančných inštitúcii a umožniť klientovi vykonať rozhodnutie o výbere samostatne. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngSpoločnosť Winners Group spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami, ktoré sa špecializujú na rozličné finančné oblasti. O tom, že služby spoločnosti Winners Group sú komplexné hovorí aj fakt, že sa špecializuje až na štyri základné finančné oblasti – oblasť poisťovníctva, oblasť hypoték, oblasť lízingovej a realitnej činnosti. Ak sa klient na zamestnanca spoločnosti Winners Group obráti so žiadosťou o sprostredkovanie poradenskej alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poistenia, vybrať si bude môcť z ponuky rozličných poisťovacích inštitúcii. Vybrať si však tú správnu nie je vôbec jednoduché. Rovnako ani priebeh sprostredkovania nie je tou najjednoduchšou záležitosťou. Celú túto činnosť za klienta vykoná sprostredkovateľ. Využívanie finančných služieb je nevyhnutné najmä vtedy, ak klient nemá dostatok finančných prostriedkov na kúpu určitej veci, ak má vec už kúpenú a chce si ju poistiť, prípadne potrebuje túto vec sprostredkovať. Nie je však vôbec výnimkou, že finančné služby využívajú aj tí, ktorí majú dostatok financií a chcú ich jednoducho a rýchlo zhodnotiť.

Finančné služby od Winners Group

Súvisiaci obrázokSprostredkovanie a poskytovanie finančných služieb spadá pod samostatnú časť národného hospodárstva, nazývanú aj sektor služieb alebo terciárny sektor. Na finančnom trhu prebieha dopyt a ponuka po finančných službách. V každom národnom hospodárstve nájdeme rozličné špecializované inštitúcie, ktoré sa orientujú na určitú časť spojenú s poskytovaním alebo sprostredkovaním finančných služieb. Jednou špecializovanou finančnou spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním finančných služieb je spoločnosť Winners group. Spoločnosť winners group na trhu pôsobí niekoľko rokov a v jej ponuke nájdeme takmer akýkoľvek produkt spojený s finančnými službami. Hlavnými členmi finančnej skupiny Winners group sú 4 samostatné, špecializované divízie, ktoré sú charakteristické poskytovaním rozdielnych služieb. Spoločnosť Winners group sa snaží svojim klientom poskytovať rozličné finančné služby pod jednou strechou, preto je hlavným dôvodom jej rozdelenia do viacerých sekcií najmä hlbšia špecializácia a zameranie na určitý segment. Spoločnosť sa delí na tieto základné skupiny:

         Sekcia zameraná na hypotekárnu činnosť: spoločnosť Winners group svojim klientom poskytuje odborné poradenstvo pri sprostredkovaní finančných produktov, ktoré vystupujú vo forme úverov. Po návrhu produktu určitej banky klientovi asistuje pri vybavovaní tejto pôžičky. Winners group je zodpovedná za zhromaždenie dokumentov a následnú komunikáciu s konkrétnou bankovou inštitúciou, ktorej produkt klient plánuje využiť.

         Sekcia zameraná na poisťovaciu činnosť: spoločnosť Winners group je partnerskou spoločnosťou veľkého počtu poisťovní, vďaka čomu má klient na výber z viacerých poistných produktov. Klient si môže zvoliť akýkoľvek typ poistenia – od poistenia majetku, nehnuteľností až po poistenie motorových vozidiel či cestovné poistenie alebo rozličné poistenia zamerané na ochranu osoby.

         Sekcia zameraná na lízingovú činnosť: v tomto prípade lízingový špecialista Winners group asistuje klientovi pri zabezpečovaní finančného lízingu na obstaranie motorového vozidla. Motorové vozidlá však nie sú jediným typom lízingu, ktorý Winners group dokáže sprostredkovať. Klientovi asistuje aj pri obstaraní lízingu na výrobné technológie či kúpu nehnuteľností. Winners group v tomto prípade sprostredkuje nielen samotný výber produktu, ale aj lízingovú kalkuláciu, navrhuje jej nastavenie aby bola pre klienta čo najvýhodnejšia a zabezpečuje aj uzatvorenie lízingovej zmluvy.

         Sekcia zameraná na sprostredkovanie v oblastí realít: v tejto sekcii spoločnosť klientovi sprostredkuje nákup, predaj a prenájom nehnuteľností. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners group má vo svojej činnosti aj ponuku služieb orientovanú na zabezpečenie hypotéky, klient môže v rovnakom čase získať okrem služieb s nehnuteľnosťami aj vhodný spôsob financovania kúpy tejto nehnuteľnosti.

Ponuka spoločnosti Winners group je naozaj rozmanitá. Okrem toho, že klientovi odporučí vhodný finančný produkt, zabezpečí mu aj všetky ostatné činnosti spojené s obstaraním tohto finančného produktu. Spoločnosť disponuje silnou zamestnaneckou základňou, ktorá dokáže poskytnúť riešenia na akýkoľvek finančný problém.

Peňaženky- produkt, ktorý má každý

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wallets womenMálokto z nás sa z domu vydá bez toho, aby pri sebe nemal peňaženku. Prvé penazenky sú spájané s rozvojom hotovostných finančných prostriedkov. Predchodcom dnešných peňaženiek bol mešec, do ktorého bolo možné uložiť kovové mince. Jeho obsah bol však limitovaný a v prípade, ak majiteľ disponoval väčším objemom mincí, mohol použiť aj truhlicu. Neskôr sa však začínali objavovať peniaze papierové, ktoré dali podnet na vznik dnešných peňaženiek. Aj keď hlavná úloha peňaženiek spočíva najmä v úschove peňazí, viacerí z nás ju tiež používajú aj na úschovu dokladov čo platobných kariet. Dnes sa zhotovujú peňaženky rozličných veľkostí, materiálov či farieb. Jednoznačne najpopulárnejším typom peňaženky je taká, ktorá bola vyhotovená z kože. Od peňaženky sa očakáva, že svoj hlavný účel bude spĺňať až niekoľko rokov. Pri správnom výbere peňaženky a zohľadnení viacerých kritérií je možné jej životnosť predĺžiť dokonca aj na dvojciferný počet rokov. Čo je však pri peňaženkách a ich výbere najdôležitejšie?

 • Veľkosť peňaženky: príliš malá, alebo naopak príliš veľká nie je tou správnou voľbou. Pred samotnou kúpou peňaženky je potrebné si uvedomiť, do akej miery ju budeme využívať (či len na úschovu peňažných prostriedkov alebo aj dokladov). Ak ju plánujeme využívať aj na úschovu dokladov a kariet, je treba si popredu prerátať, koľko priehradok budeme potrebovať.
 • Materiál, z akého je peňaženka vyrobená: na výrobu peňaženiek sa používa viacero základných materiálov. Najčastejšie sa peňaženky vyrábajú z kože, nájdeme však už aj také, ktoré sú vyrobené z textilných materiálov (napríklad satén). Ak je peňaženka vyrobená z vysokokvalitnej kože, jej životnosť sa predlžuje. Koženú peňaženku však treba patrične ošetrovať, aby nedošlo k jej poškodeniu.
 • Tvar peňaženky: existujú dva základne typy peňaženky – skladacie a zatváracie. Od toho sa odvíja aj ich celkový tvar. Peňaženky môžu byť buď štvorcové (bývajú zväčša v menšom prevedení) alebo obdĺžnikové (tieto sú, naopak, o niečo väčšie).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wallets womenViacerí tiež túžia po tom, aby zvolená peňaženka nebola príliš drahá. Aj keď v minulosti platilo pravidlo, ktoré hovorilo o tom, že cena peňaženky má vplyv na jej kvalitu, dnes to tak už nie je. Často krát sa stáva, že aj lacnejšie peňaženky dokážu slúžiť oveľa dlhšie v porovnaní s tými, ktoré boli vyrobené z dielne niekoho slávneho. Najdôležitejšie je zvážiť tie parametre, ktoré čakáme, že bude peňaženka spĺňať. Ak si zadovážime príliš malú peňaženku, je jasné, že do nej nevložíme všetko, čo by sme chceli. Príliš veľká peňaženka, naopak, spôsobuje zmätok a človek často krát nevie, kde peniaze či určitú bankomatovú kartu vložil.

Finančné sprostredkovanie

Finančné sprostredkovanie je hlavnou podnikateľskou náplňou nejednej spoločnosti. Táto oblasť je mimoriadne atraktívna, nakoľko využívanie finančných produktov v praxi je úplne bežnou záležitosťou. Každý z nás občas potrebuje dodatočne preklenúť finančný nesúlad, poistiť si akúkoľvek časť svojho majetku alebo investovať svoje finančné prostriedky do nákupu určitej nehnuteľnosti. Klienti tieto služby využívajú z rozličných dôvodov a každý dôvod je špecifický a úplne rozdielny. Spoločným cieľom je však zveľadiť svoj majetok. V tejto činnosti klientom bez pochýb pomáha spoločnosť Winners group. Winners group predstavuje na finančnom trhu stabilnú a rýchlo sa rozvíjajúcu finančnú skupinu, ktorá je špecifická širokým záberom poskytovaných služieb.

Spoločnosť winners group zabezpečuje svojim klientom akékoľvek činnosti v oblasti finančného poradenstva, ale aj asistenciu pri zabezpečovaní určitého finančného produktu. Hlavná činnosť spočíva v návrhu vhodného finančného produktu svojim klientom. Okrem poradenstva však spoločnosť zabezpečuje klientovi aj asistenciu pri vybavovaní tohto produktu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesV čom však spočíva hlavný prínos finančného sprostredkovania? Viacero klientov, ktorí plánujú využiť akýkoľvek finančný produkt nemá prehľad o tom, čo sa vo finančnom svete deje. A práve v tomto tkvie podstata a hlavná náplň finančných inštitúcii. Tie sa dennodenne zaoberajú sledovaním toho, čo sa na tomto trhu práve odohráva. Disponujú nielen odbornosťou, ale aj informáciami o aktuálnych trendoch z tejto oblasti. Monitoring trhu je obzvlášť dôležitý pre tie spoločnosti, ktoré sa chcú stať konkurencieschopnými. Hlavným cieľom každej sprostredkovateľskej spoločnosti je klientovi sprostredkovať taký produkt, ktorý bude preňho najvýhodnejší. Ďalšou výhodou finančného sprostredkovania je šetrenie času a často krát aj trpezlivosti klienta, ktorý sa rozhodol finančnú skupinu osloviť. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners group vykonáva neustály monitoring finančného trhu sa dokáže oveľa rýchlejšie v ponukách jednotlivých spoločností zorientovať, než by tak bolo v prípade jej klienta. Vytvoriť si obraz o tom, aké sú súčasné trendy a ponuky v tejto oblasti nie je vôbec jednoduché, najmä z dôvodu nedostačujúcich vedomostí klientov z finančnej oblasti, ale aj z množstva ponúk, ktoré sa na nás valia takmer z každej strany. Prieskum a návrh optimálnych finančných riešení teda vykonáva finančná spoločnosť a čas, ktorý by na túto činnosť musel klient obetovať má aj naďalej k dispozícii. Svoju energiu teda môže vynaložiť na úplne inú činnosť, vďaka čomu je klient maximálne spokojný.

S výberom vhodného finančného zabezpečenia sa teda často krát finančnú spoločnosť naozaj oplatí osloviť. Dôležité je však pri jej výbere dbať na povesť tohto finančného sprostredkovateľa. O tom, že spoločnosť Winners group je naozajstným odborníkom a svojim klientom chce len to najlepšie hovorí aj fakt, že za ňou stoja stovky spokojných zákazníkov.

Predaj vína Bratislava

Víno sa považuje za najstarší alkoholický nápoj všetkých čias, s ktorým v minulosti prišli do styku viaceré kultúry. Vďaka kresťanstvu sa však dostalo na výslnie a jeho popularita neustále narastá. V minulosti boli touto pestovateľskou činnosťou preslávené najmä oblasti v okolí Stredozemného mora, dnes je veľmi populárne v periférnych krajinách Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wine pngEurópy, západnej časti pobrežia Ameriky či na území Južnej Ameriky a Austrálie. Pestovanie viniča hroznového má dlhoročnú tradíciu aj na našom území, kde aj v súčasností nájdeme niekoľko desiatok lokálnych výrobcov vína. Touto činnosťou sa zaoberajú drobní vinári najmä v okolí nášho hlavného mesta Bratislava, kde sú na pestovanie viniča a výrobu vína najlepšie podmienky. Na západe Slovenska nájdeme nespočetne veľa pestovateľov viniča, ktorí sa výrobe a predaju vína venujú nielen vo voľnom čase, ale aj takých, ktorým z tejto činnosti plynú nemalé finančné prostriedky. Víno sa dá zohnať už takmer kdekoľvek. Aj keď v minulosti prevládal nákup prostredníctvom kamenných predajní, dnes sa stáva čoraz viac populárnejším nákup cez internet. Ak sa človek rozhodne nakupovať cez internet, jednoducho do internetového vyhľadávača zadá slovo alebo slovné spojenie, na základe ktorého mu vygeneruje zoznam tých predajní, kde môže požadovaný nákup uskutočniť. Výhodou internetového nákupu je to, že táto forma nakupovania šetrí čas a často krát aj finančné prostriedky zákazníka.

Predaj vína je však rozšírený na celom území Slovenska. Práve fakt, že v okolí hlavného mesta sa vyprodukuje najväčší objem vína má za následok to, že predaj vína bratislava je veľmi populárny. Rovnako je však populárna aj výroba a predaj vína v okolí stredného Slovenska či na východe Slovenska.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wine pngVíno je veľmi vďačným nápojom, ktorý nachádza svoje uplatnenie vo viacerých oblastiach. Veľmi populárnym je v gastronómii. Každý z nás sa občas vyberie na slávnostnú večeru do reštaurácie a okrem chutného jedla si objednáva aj pohár kvalitného vína. Aby však boli chuťové poháriky uspokojené dostatočne, musí byť víno vhodne skombinované s pokrmom. Biele víno je vhodné kombinovať s ľahšie stráviteľnými pokrmami, napríklad s rybami, kuracím mäsom či šalátmi. V prípade červeného sa nič nepokazí kombináciou červeného vína s divinou či tmavým mäsom.

Práve dlhoročná tradícia a dopyt zo strany zákazníkov robí predaj vína takým atraktívnym. Aj keď sa najčastejšie využíva v gastronómii, veľmi obľúbeným je aj na nejednom slávnostnom stole. V súčasnosti už na trhu dostaneme rozličné druhy vín z takmer každej oblasti sveta. Vybrať si to správne víno je dnes už veľmi jednoduché. Je už len na samotnom rozhodnutí zákazníka, či uprednostní vína lokálne alebo zahraničné nakúpené prostredníctvom internetu alebo v kamenných predajniach.

Rekonštrukcia strechy

Za najdôležitejšiu časť každej nehnuteľnosti sa považuje strecha. Strecha tejto nehnuteľnosti zabezpečuje viacero funkcií – chráni ju pred vonkajšími vplyvmi a dotvára jej celkový estetický vzhľad. Po určitom čase však strecha ako samostatná časť domu či bytovky prestáva plniť hlavné funkcie, vďaka čomu následne majiteľ nehnuteľnosti pristupuje ku kroku, ktorý má streche opäť zabezpečiť jej efektívnosť. Týmto krokom je rekonštrukcia strechy. Táto činnosť je náročná nielen finančne, ale rovnako aj na samotnú realizáciu. A to je hlavný dôvod, prečo by rekonštrukcia mala prebiehať pod dohľadom odborníka a postupnosť krokov by mala byť vždy dôkladne naplánovaná a dodržaná.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rekonštrukcia strechyK rekonštrukcii strechy sa pristupuje z viacerých dôvodov. Kedy by mal majiteľ nehnuteľnosti pristúpiť k takémuto kroku? Najčastejšie dochádza ku rekonštrukcii strechy z dôvodu nesprávnej funkčnosti strešného systému. Vďaka neefektívnosti strešného systému môže dochádzať ku zatekaniu do obytného priestoru, do nehnuteľnosti prenikajú zvuky zvonku, v období nižších teplôt nemusí byť vôbec výnimkou citeľné prenikanie chladu dovnútra domu či bytu.

Ďalším dôvodom, prečo majitelia domov, bytov či komerčných priestorov pristupujú k rekonštrukcii strechy je túžba vymeniť starý materiál za nový. Starý strešný materiál je väčšinou unavený, zastaralý a nemusí už slúžiť tak, ako na začiatku. Nový strešný materiál dodá streche nový život a majiteľ nehnuteľnosti sa nemusí obávať menších nedostatkov strechy, ktoré sú často krát neviditeľné a dobré skryté, môžu však predstavovať časovanú bombu.

Nové strešné materiály sú v súčasnosti vyrábané tak, aby zabezpečili lepšiu izoláciu a zateplenie priestoru. S novým strešným systémom dochádza aj ku šetreniu výdavkov, ktoré domácnosti musia vynakladať, ak si chcú vo svojich priestoroch zabezpečiť teplo. Dodatočné teplo je získavané práve vďaka kvalitnej izolácii a dobrému zatepleniu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rekonštrukcia strechyV minulosti bol populárny úplne iný trend v oblasti výstavby domov a bytoviek, než dnes. Domácnosti či komerčné prevádzky často krát nevyužívali priestor, ktorý mali k dispozícii naplno. V súčasnosti môže majiteľ priestorov vďaka rekonštrukcii strechy získať dodatočné priestory, o ktorých predtým nemusel vedieť. Zväčšenie priestoru však musí byť prekonzultované a schválené odborníkom. Aby však boli dodatočné priestory získané, musí dôjsť aj ku rekonštrukcii podkrovia.

Čerešničkou na torte pri rekonštrukcii strechy je to, že vďaka novému materiálu získa strecha úplne nový estetický vzhľad. Veľkou zmenou môže byť použitie rozdielneho typu strešného systému, zníženie alebo zvýšenie sklonu strechy či zmena farebného prevedenia zvoleného typu strešnej krytiny.

Rekonštrukcia strechy je významnou investíciou nielen pre samotného investora, ale aj pre strechu. Mala by byť dôkladne zvážená, načasovaná a aby sa zabránilo vzniku nepriaznivých situácii, mala by byť dôkladne prekonzultovaná a realizovaná za prítomnosti odborníka, ktorý už má predchádzajúce skúsenosti s realizáciou výstavby strešného systému.

Efektívne vykurovanie domu

Vykurovanie domu je dôležité hlavne v oblastiach, kde sú výkyvy teplôt na každnodennnom poriadku. Je populárne nielen na dedinách či v prímestských oblastiach, ale rovnako aj vo veľkomestách. Každý vykurovaný dom má svoje špecifické charakteristiky, ktoré treba pred samotným začiatkom zohľadniť a na základe toho vybrať čo najvhodnejšiu variantu. Názory viacerých odborníkov sa zhodujú v tom, že v každom vykurovanom dome by sa mali nachádzať až dva zdroje vykurovania, ktoré by však nemali byť na sebe závislé. V súčasnosti nám trh ponúka viaceré možnosti, pomocou ktorých je možné dom vykúriť čo najlepšie, prípadne získať teplú úžitkovú vodu. Na trhu sa tiež čoraz častejšie začínajú objavovať ekologicky šetrné zdroje vykurovania. Teplo sa v obydliach najčastejšie získava nasledovnými spôsobmi:

 1. vykurovanie domu pomocou kusového dreva – realizuje sa prostredníctvom drevosplyňujúcich kotlov, prípadne spaľovaním dreva v krbovej zložke. Obe alternatívy sú však finančne náročné. Pri vykurovaní domu pomocou drevosplyňujúceho kotla treba rátať s vyššími nákladmi pri obstaraní zariadenia. Obstaranie krbu je menej finančne náročne, treba však rátať s nákladmi počas jeho prevádzkovania, ktoré prioritne smerujú do zaobstarávania dreva.
 2. vykurovanie domu pomocou zemného plynu – vykurovanie domu pomocou zemného plynu je možné len za prítomnosti plynovej prípojky, ktorá je finančne náročnejšia a celkové fungovanie je ovplyvnené vzdialenosťou pouličného plynovodu od vykurovaného objektu. Samotná technológia je však veľmi jednoduchá a zrealizovateľná len pomocou plynového kondenzačného kotla, ktorý je pripojený na koncentrický komín. Úžitková teplá voda sa v tomto prípade získava pomocou externého zásobníka na vodu.
 3. vykurovanie domu pomocou elektrickej energie – pri vykurovaní domu pomocou elektrickej energie je technológia veľmi podobná tej, na ktorej princípe funguje aj vykurovanie domu pomocou plynového kotla. Rovnako je pri realizácii potrebný kotol a na ohrev úžitkovej vody a zásobník teplej vody. Nepotrebujeme však mať vystavaný komín a taktiež nie je potrebná ani plynová prípojka, ale elektrická prípojka, ktorá sa nachádza v každej domácnosti.
 4. Súvisiaci obrázokvykurovanie domu pomocou energie získanej zo zeme alebo zo vzduchu – tento spôsob vykurovania domu sa realizuje pomocou tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo funguje na princípe získavania prebytočnej energie z bezprostredného okolia, ktorá je následne premieňaná na energiu odovzdávanú do vykurovacieho systému. Existuje viacero druhov tepelných čerpadiel v závislosti od miesta získavania energie – tepelné čerpadlo vzduch – voda alebo tepelné čerpadlo voda – voda. Výstavba tepelného čerpadla je najekologickejšou alternatívou, často krát však finančne oveľa náročnejšia v porovnaní s ostatnými alternatívami.

Pred samotnou realizáciou vykurovania domu je však okrem zohľadnenia disponibilných finančných prostriedkov potrebné prehodnotiť svoje rozhodnutie s odborníkmi z danej oblasti. Zariadenie, ktoré ste si na vykurovanie vybrali vy, nemusí byť na vykurovanie vášho domu práve najvhodnejšie. Preto pred samotným výberom by ste si mali odpovedať aj na také otázky, ako napr. aká veľká je plocha vykurovaného objektu, prípadne koľko ľudí v tomto objekte žije.

Bolesti kĺbov a ich dôvody

Bolesť kĺbov patrí medzi jedno z najrozšírenejších ochorení, ktoré ľudskú populáciu postihuje. Alarmujúce v tomto prípade je však aj to, že počet postihnutých ľudí týmto ochorení neustále narastá.  V minulosti bolesti klbov prevládala hlavne u staršej generácie, v súčasnosti však bolesť kĺbu dokáže vytvoriť vrásku na čele aj nejednému mladšiemu ročníku. Vo svojej podstate, bolesti kĺbov možno zaradiť medzi ochorenia týkajúce sa pohybového aparátu. Spúšťačmi bolesti kĺbov môže byť viacero, od celkového nesprávneho držania tela až po nadváhu, rovnako bolesť kĺbov môže postihnutému signalizovať výskyt závažnejšieho ochorenia. V prípade bolesti kĺbov však treba rozoznávať, či ide o bolesť akútnu alebo bolesť chronickú.

 1. Akútna bolesť kĺbov – akútnu bolesť postihnutý pocíti okamžite, nakoľko vzniká okamžite po poškodení tkaniva. Priebeh akútnej bolesti kĺbov je mierny, často krát k jej zmierneniu postačuje oddych, ktorý napomôže postihnutým kĺbom k ich rýchlejšej regenerácii. Na zmiernenie akútnej bolesti sa rovnako používajú aj analgetiká, ktoré napomáhajú k utlmeniu bolesti postihnutého miesta. Akútna bolesť kĺbov sa vo väčšine prípadov vytráca po zahojení tkaniva.
 2. Chronická bolesť kĺbov – aby sa bolesť mohla zaradiť do kategórie chronickej bolesti kĺbov, v kĺbovej oblasti musí postihnutý bolesť pociťovať dlhodobo. Chronická bolesť kĺbov často krát nasleduje ako ďalšie štádium akútnej bolesti, ktorú sa nepodarilo odstrániť. Pri jej výskyte už nepostačuje len podanie analgetík na zmiernenie bolesti, v prípade chronickej bolesti kĺbov je nevyhnutná liečba pod lekárskym dohľadom. Chronickú bolesť kĺbov vo svojej podstate možno rozdeliť do dvoch základných skupín, ktorými sú:
 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolave klbyartróza: artróza patrí medzi jedno z najrozšírenejších ochorení dnešnej civilizácie. V prípade postihnutia organizmu artrózou dochádza v tele k postupnému opotrebovaniu kĺbovej chrupky, s chrupkou spojených kostí, kĺbového púzdra či svalov, ktoré sa v bezprostrednom okolí chrupky nachádzajú. Zamedziť vznik artrózy sa odporúča pomocou vyváženej stravy (bohatej hlavne na vitamíny a minerály) či udržiavať telo v optimálnej fyzickej kondícií.
 • artritída: v prípade artritídy dochádza k bolesti kĺbov, ktorých hlavným spúšťačom je zápal vyskytujúci sa v kĺbe. Súčasný svet medicíny rozoznáva viaceré druhy artritídy, ktoré sa odlišujú príčinou ich vzniku. Medzi najrozšírenejšie patrí reumatická, psoriatrická či infekčná artritída.

Pri bolesti kĺbov hrá dôležitú úlohu aj genetika. Vo veľa prípadoch sa však bolesti kĺbov a ich výskyt dajú oddialiť vyváženou stravou, primeranými pohybovými aktivitami či nepodceňovaním varovných signálov. Postihnutý by bolesti kĺbov už od začiatku mal venovať dostatočnú pozornosť a pokúsiť sa o primeranú liečbu, nakoľko okrem bolesti v konkrétnej oblasti býva sekundárnym prejavom aj zlá psychika.