Finančné spoločnosti

Finančný trh a služby na ňom

Z hľadiska bežných občanov, ale aj podnikateľských subjektov, ziskových či neziskových organizácii alebo vlád predstavuje finančný trh najdôležitejští trh spomedzi všetkých trhov. Spomenuté subjekty by bez neho nedokázali fungovať a rozhodne by negatívnym spôsobom jeho neexistencia ovplyvnila ich život. Nástroje finančného trhu sa stali našou súčasťou a prichádzame s nimi do styku každý deň. Finančné služby sú našou súčasťou. Málokto si dokáže predstaviť, že by každý deň neplatil pomocou platobných kariet, nemal založené sporiace účty pre svoje deti alebo nemal poistený svoj majetok. Finančný trh má jednu dôležitú úlohu – pomáha umiestňovať peniaze tam, kde sú potrebné a odčerpávať ich oddiaľ, kde je ich nadbytok. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial marketVďaka finančnému trhu prebytkový sektor umiestňuje svoje voľné finančné prostriedky do deficitného sektora, ktorý trpí ich nedostatkom. Ak sa teda rozhodneme, že si chceme postaviť dom alebo kúpiť vlastný byt, avšak nemáme dostatok peňazí, jednoducho požiadame banku o poskytnutie úveru alebo hypotéky. Získať hypotéku však nie je veľmi jednoduché. O jej získanie sa môžeme posnažiť aj pomocou spolupráce so špecializovanými osobami z finančného trhu. Reč je o finančných sprostredkovateľoch, ktorí sa snaží svojim klientom umožniť prístup k akýmkoľvek finančným produktom. Spoločnosť winners group má svojim vlastných finančných sprostredkovateľov, ktorí sa zameriavajú na sprostredkovanie finančných nástrojov z rozličných oblastí finančného trhu. Winners Group sa zameriava na finančné nástroje z oblasti hypoték, leasingových aktivít, realít či poistenia. Ak si teda klient myslí, že jeho cesta za získaním vysneného finančného produktu bude skutočne tŕnistá, Winners Group ho bude sprevádzať celý procesom.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial marketFinančný trh nám život uľahčuje viacerými spôsobmi. Najpoužívanejšími finančnými produktmi sú stále tie, ktoré sa zaoberajú zhodnocovaním peňazí a poistením. V posledných rokoch však začína na finančný trh vchádzať menej známy produkt, ktorý sa nazýva leasing. Leasing spočíva v prenajímaní predmetu leasingovou spoločnosťou nájomcovi predmetu, ktorý zaň platí pravidelné leasingové splátky. Vďaka hypotékam zase môže človek prísť k peniazom oveľa rýchlejšie, než si myslel. Hypotéka spočíva v tom, že ak je bankou schválená, klient sa dostane k peniazom a môže financovať predmet bez toho, aby si musel nahromadiť finančné prostriedky. Jedná sa napríklad o rekonštrukciu domov. Vďaka hypotéke klient získa peniaze na financovanie tohto objektu, za čo však musí platiť pravidelné splátky spolu s úrokmi. Splátky sú však rozložené tak, aby klienta zaťažovali skutočne minimálne. Vďaka poisteniu si zase môžeme poisťovať rozličné druhy majetku. Poistné aktivity sa však začínajú rozmáhať a dnes si už dokážeme poistiť takmer čokoľvek – napríklad aj časti ľudského tela.

Kvalitné finančné služby

Poskytovanie leasingových činností v súčasnom štádiu finančného trhu už nie je ojedinelou záležitosťou. Ak má právnická, prípadne fyzická osoba záujem o leasingové služby, na výber má zo širokého okruhu ich poskytovateľov. Takouto spoločnosťou je aj Winners Group. V portfóliu služieb spoločnosti winners group okrem tradičných služieb, spojených so sprostredkovaním hypoték, poistenia či realitných služieb, nájdeme aj služby spájajúce sa s leasingovou činnosťou. Aj keď v minulosti sa tieto služby až tak nevyužívali, dnes ich podnikatelia začínajú využívať čoraz častejšie.

Súvisiaci obrázokPodstata leasingu spočíva v prenájme hmotného a nehmotného majetku, služieb alebo výrobkov na vopred stanovené obdobie na základe zmluvy o leasingu. Tá sa uzatvára medzi leasingovou spoločnosťou (ktorá predstavuje vlastníka predmetu) a medzi právnickými, prípadne fyzickými osobami. Medzi týmito subjektmi býva dohodnutá určitá odplata, ktorá vystupuje vo forme leasingových splátok. Využívanie leasingových služieb je populárne u fyzických a právnických osôb najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, vďaka ktorým by mohli nákup určitého predmetu zrealizovať priamo. Aj keď nemajú prostriedky na okamžitú kúpu zariadenia, vďaka leasingovej spoločnosti, ktorá tento predmet nakúpi a drží vo svojom vlastníctve a vďaka leasingovým splátkam, môžu jednotlivé subjekty tieto predmety používať. Ako už bolo spomenuté, počas celej doby sa platia leasingové splátky. Ihneď po podpísaní zmluvy medzi zmluvnými stranami musí ten, kto bude zariadenie využívať, zaplatiť určitý preddavok, ktorý vystupuje vo forme akontácie – tvz. prvá splátka, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 10-60% z celkovej obstarávacej ceny majetku. Veľkou výhodou leasingu je aj to, že si výdavky potrebné na financovanie tejto činnosti môže podnikateľský subjekt zahrnúť priamo do nákladov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeLeasing možno rozdeliť do troch základných skupín – finančný, operatívny a spätný, pričom najpopulárnejším je leasing finančný. Princíp finančného leasingu spočíva v tom, že záujemca o leasing si vyhliadne určitú vec, o ktorú má záujem. Následne sa obráti na leasingovú spoločnosť, ktorá túto vec kúpi a bude jej vlastníkom. Po podpise leasingovej zmluvy a zaplatení prvej splátky môže záujemca o leasing tento predmet začať používať, majiteľom však aj naďalej ostáva leasingová spoločnosť. Po vypršaní leasingovej zmluvy a zaplatení všetkých poplatkov má používateľ zariadenia nárok toto zariadenie od leasingovej spoločnosti odkúpiť za sumu, ktorá býva vopred dohodnutá. Zostatková, resp. predajná cena sa môže určiť buď fixne, alebo pomocou percentuálnej sadzby.

Leasingové služby majú teda viacero výhod. Okrem toho, že záujemca nemusí disponovať plnou sumou určenej na nákup zariadenia, šetrí aj jeho čas. Obstaranie klasického úveru je v porovnaní s leasingom z hľadiska času a vybavovania oveľa náročnejší proces. V oblasti leasingu sú zamestnanci Winners Group skutočnými odborníkmi, ktorí dokážu vyriešiť akýkoľvek problém týkajúci sa leasingových aktivít.

Winners Group, finančná elita

Čoraz viac ľudí začína využívať služby finančných inštitúcii. Dôvodov, prečo sa finančné služby začínajú stávať čoraz populárnejšími je hneď niekoľko. Aj keď niektorí nemajú často krát na výber a musia siahnuť po určitom finančnom produkte, nájdu sa aj takí, ktorí služby finančných poradcov či sprostredkovateľov využívajú dobrovoľne. Finančné poradenstvo či finančné sprostredkovania využívajú z jednoduchého dôvodu – oblasť poskytovania finančných služieb je naozaj rozsiahla a len máloktorý človek, ktorý sa danej problematike nevenuje aktívne, sa v nej vyzná a preto radšej túto činnosť zverí do rúk odborníka. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngSpoločnosť Winners Group patrí na trhu s finančným sprostredkovaním a poradenstvom medzi stálice a svojim klientom poskytuje komplexné riešenia v rozličných finančných oblastiach. O tom, že zamestnanci spoločnosti winners group sú naozajstnými špecialistami svedčí aj fakt, že čoraz viac ľudí začína vyhľadávať služby tejto spoločnosti. Najdôležitejší je však vzťah finančného sprostredkovateľa so svojim zákazníkom. Klient je najspokojnejší vtedy, keď môže svojmu sprostredkovateľovi dôverovať, obrátiť sa naňho s akýmkoľvek problémom a keď mu je poskytnutý naozaj kvalitný finančný produkt. Ponuky finančných spoločností sa na nás tlačia z každej strany. Na finančnom trhu už dostaneme čokoľvek. Často krát však tieto produkty a ponuky nebývajú pre klienta veľmi výhodné. A práve finančný poradca navedie svojho klienta správnym smerom. Klient zadá finančnému poradcovi informácie o tom, čo potrebuje a čo očakáva. Následne finančný poradca vykoná analýzu produktu jednotlivých finančných inštitúcii a odporučí klientovi taký produkt, ktorý sa mu javí ako najvýhodnejší. Vďaka odbornosti finančného sprostredkovateľa dokáže klient často krát ušetriť veľmi veľa finančných prostriedkov. Ak má však činnosť finančného sprostredkovateľa byť nezávislá, mal by spolupracovať so širokým okruhom partnerských finančných inštitúcii a umožniť klientovi vykonať rozhodnutie o výbere samostatne. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngSpoločnosť Winners Group spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami, ktoré sa špecializujú na rozličné finančné oblasti. O tom, že služby spoločnosti Winners Group sú komplexné hovorí aj fakt, že sa špecializuje až na štyri základné finančné oblasti – oblasť poisťovníctva, oblasť hypoték, oblasť lízingovej a realitnej činnosti. Ak sa klient na zamestnanca spoločnosti Winners Group obráti so žiadosťou o sprostredkovanie poradenskej alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poistenia, vybrať si bude môcť z ponuky rozličných poisťovacích inštitúcii. Vybrať si však tú správnu nie je vôbec jednoduché. Rovnako ani priebeh sprostredkovania nie je tou najjednoduchšou záležitosťou. Celú túto činnosť za klienta vykoná sprostredkovateľ. Využívanie finančných služieb je nevyhnutné najmä vtedy, ak klient nemá dostatok finančných prostriedkov na kúpu určitej veci, ak má vec už kúpenú a chce si ju poistiť, prípadne potrebuje túto vec sprostredkovať. Nie je však vôbec výnimkou, že finančné služby využívajú aj tí, ktorí majú dostatok financií a chcú ich jednoducho a rýchlo zhodnotiť.

Finančné služby od Winners Group

Súvisiaci obrázokSprostredkovanie a poskytovanie finančných služieb spadá pod samostatnú časť národného hospodárstva, nazývanú aj sektor služieb alebo terciárny sektor. Na finančnom trhu prebieha dopyt a ponuka po finančných službách. V každom národnom hospodárstve nájdeme rozličné špecializované inštitúcie, ktoré sa orientujú na určitú časť spojenú s poskytovaním alebo sprostredkovaním finančných služieb. Jednou špecializovanou finančnou spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním finančných služieb je spoločnosť Winners group. Spoločnosť winners group na trhu pôsobí niekoľko rokov a v jej ponuke nájdeme takmer akýkoľvek produkt spojený s finančnými službami. Hlavnými členmi finančnej skupiny Winners group sú 4 samostatné, špecializované divízie, ktoré sú charakteristické poskytovaním rozdielnych služieb. Spoločnosť Winners group sa snaží svojim klientom poskytovať rozličné finančné služby pod jednou strechou, preto je hlavným dôvodom jej rozdelenia do viacerých sekcií najmä hlbšia špecializácia a zameranie na určitý segment. Spoločnosť sa delí na tieto základné skupiny:

         Sekcia zameraná na hypotekárnu činnosť: spoločnosť Winners group svojim klientom poskytuje odborné poradenstvo pri sprostredkovaní finančných produktov, ktoré vystupujú vo forme úverov. Po návrhu produktu určitej banky klientovi asistuje pri vybavovaní tejto pôžičky. Winners group je zodpovedná za zhromaždenie dokumentov a následnú komunikáciu s konkrétnou bankovou inštitúciou, ktorej produkt klient plánuje využiť.

         Sekcia zameraná na poisťovaciu činnosť: spoločnosť Winners group je partnerskou spoločnosťou veľkého počtu poisťovní, vďaka čomu má klient na výber z viacerých poistných produktov. Klient si môže zvoliť akýkoľvek typ poistenia – od poistenia majetku, nehnuteľností až po poistenie motorových vozidiel či cestovné poistenie alebo rozličné poistenia zamerané na ochranu osoby.

         Sekcia zameraná na lízingovú činnosť: v tomto prípade lízingový špecialista Winners group asistuje klientovi pri zabezpečovaní finančného lízingu na obstaranie motorového vozidla. Motorové vozidlá však nie sú jediným typom lízingu, ktorý Winners group dokáže sprostredkovať. Klientovi asistuje aj pri obstaraní lízingu na výrobné technológie či kúpu nehnuteľností. Winners group v tomto prípade sprostredkuje nielen samotný výber produktu, ale aj lízingovú kalkuláciu, navrhuje jej nastavenie aby bola pre klienta čo najvýhodnejšia a zabezpečuje aj uzatvorenie lízingovej zmluvy.

         Sekcia zameraná na sprostredkovanie v oblastí realít: v tejto sekcii spoločnosť klientovi sprostredkuje nákup, predaj a prenájom nehnuteľností. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners group má vo svojej činnosti aj ponuku služieb orientovanú na zabezpečenie hypotéky, klient môže v rovnakom čase získať okrem služieb s nehnuteľnosťami aj vhodný spôsob financovania kúpy tejto nehnuteľnosti.

Ponuka spoločnosti Winners group je naozaj rozmanitá. Okrem toho, že klientovi odporučí vhodný finančný produkt, zabezpečí mu aj všetky ostatné činnosti spojené s obstaraním tohto finančného produktu. Spoločnosť disponuje silnou zamestnaneckou základňou, ktorá dokáže poskytnúť riešenia na akýkoľvek finančný problém.

Finančné sprostredkovanie

Finančné sprostredkovanie je hlavnou podnikateľskou náplňou nejednej spoločnosti. Táto oblasť je mimoriadne atraktívna, nakoľko využívanie finančných produktov v praxi je úplne bežnou záležitosťou. Každý z nás občas potrebuje dodatočne preklenúť finančný nesúlad, poistiť si akúkoľvek časť svojho majetku alebo investovať svoje finančné prostriedky do nákupu určitej nehnuteľnosti. Klienti tieto služby využívajú z rozličných dôvodov a každý dôvod je špecifický a úplne rozdielny. Spoločným cieľom je však zveľadiť svoj majetok. V tejto činnosti klientom bez pochýb pomáha spoločnosť Winners group. Winners group predstavuje na finančnom trhu stabilnú a rýchlo sa rozvíjajúcu finančnú skupinu, ktorá je špecifická širokým záberom poskytovaných služieb.

Spoločnosť winners group zabezpečuje svojim klientom akékoľvek činnosti v oblasti finančného poradenstva, ale aj asistenciu pri zabezpečovaní určitého finančného produktu. Hlavná činnosť spočíva v návrhu vhodného finančného produktu svojim klientom. Okrem poradenstva však spoločnosť zabezpečuje klientovi aj asistenciu pri vybavovaní tohto produktu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesV čom však spočíva hlavný prínos finančného sprostredkovania? Viacero klientov, ktorí plánujú využiť akýkoľvek finančný produkt nemá prehľad o tom, čo sa vo finančnom svete deje. A práve v tomto tkvie podstata a hlavná náplň finančných inštitúcii. Tie sa dennodenne zaoberajú sledovaním toho, čo sa na tomto trhu práve odohráva. Disponujú nielen odbornosťou, ale aj informáciami o aktuálnych trendoch z tejto oblasti. Monitoring trhu je obzvlášť dôležitý pre tie spoločnosti, ktoré sa chcú stať konkurencieschopnými. Hlavným cieľom každej sprostredkovateľskej spoločnosti je klientovi sprostredkovať taký produkt, ktorý bude preňho najvýhodnejší. Ďalšou výhodou finančného sprostredkovania je šetrenie času a často krát aj trpezlivosti klienta, ktorý sa rozhodol finančnú skupinu osloviť. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners group vykonáva neustály monitoring finančného trhu sa dokáže oveľa rýchlejšie v ponukách jednotlivých spoločností zorientovať, než by tak bolo v prípade jej klienta. Vytvoriť si obraz o tom, aké sú súčasné trendy a ponuky v tejto oblasti nie je vôbec jednoduché, najmä z dôvodu nedostačujúcich vedomostí klientov z finančnej oblasti, ale aj z množstva ponúk, ktoré sa na nás valia takmer z každej strany. Prieskum a návrh optimálnych finančných riešení teda vykonáva finančná spoločnosť a čas, ktorý by na túto činnosť musel klient obetovať má aj naďalej k dispozícii. Svoju energiu teda môže vynaložiť na úplne inú činnosť, vďaka čomu je klient maximálne spokojný.

S výberom vhodného finančného zabezpečenia sa teda často krát finančnú spoločnosť naozaj oplatí osloviť. Dôležité je však pri jej výbere dbať na povesť tohto finančného sprostredkovateľa. O tom, že spoločnosť Winners group je naozajstným odborníkom a svojim klientom chce len to najlepšie hovorí aj fakt, že za ňou stoja stovky spokojných zákazníkov.