Kvalitné finančné služby

Poskytovanie leasingových činností v súčasnom štádiu finančného trhu už nie je ojedinelou záležitosťou. Ak má právnická, prípadne fyzická osoba záujem o leasingové služby, na výber má zo širokého okruhu ich poskytovateľov. Takouto spoločnosťou je aj Winners Group. V portfóliu služieb spoločnosti winners group okrem tradičných služieb, spojených so sprostredkovaním hypoték, poistenia či realitných služieb, nájdeme aj služby spájajúce sa s leasingovou činnosťou. Aj keď v minulosti sa tieto služby až tak nevyužívali, dnes ich podnikatelia začínajú využívať čoraz častejšie. Podstata leasingu spočíva v prenájme hmotného a nehmotného majetku, služieb alebo výrobkov na vopred stanovené obdobie na základe zmluvy o leasingu. Tá sa uzatvára medzi leasingovou spoločnosťou (ktorá predstavuje vlastníka predmetu) a medzi právnickými, prípadne fyzickými osobami. Medzi týmito subjektmi býva dohodnutá určitá odplata, ktorá vystupuje vo forme leasingových splátok. Využívanie leasingových služieb je populárne u fyzických a právnických osôb najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, vďaka ktorým by mohli nákup určitého predmetu zrealizovať priamo. Aj keď nemajú prostriedky na okamžitú kúpu zariadenia, vďaka leasingovej spoločnosti, ktorá tento predmet nakúpi a drží vo svojom vlastníctve a vďaka leasingovým splátkam, môžu jednotlivé subjekty tieto predmety používať. Ako už bolo spomenuté, počas celej doby sa platia leasingové splátky. Ihneď po podpísaní zmluvy medzi zmluvnými stranami musí ten, kto bude zariadenie využívať, zaplatiť určitý preddavok, ktorý vystupuje vo forme akontácie – tvz. prvá splátka, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 10-60% z celkovej obstarávacej ceny majetku. Veľkou výhodou leasingu je aj to, že si výdavky potrebné na financovanie tejto činnosti môže podnikateľský subjekt zahrnúť priamo do nákladov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance 300x300Leasing možno rozdeliť do troch základných skupín – finančný, operatívny a spätný, pričom najpopulárnejším je leasing finančný. Princíp finančného leasingu spočíva v tom, že záujemca o leasing si vyhliadne určitú vec, o ktorú má záujem. Následne sa obráti na leasingovú spoločnosť, ktorá túto vec kúpi a bude jej vlastníkom. Po podpise leasingovej zmluvy a zaplatení prvej splátky môže záujemca o leasing tento predmet začať používať, majiteľom však aj naďalej ostáva leasingová spoločnosť. Po vypršaní leasingovej zmluvy a zaplatení všetkých poplatkov má používateľ zariadenia nárok toto zariadenie od leasingovej spoločnosti odkúpiť za sumu, ktorá býva vopred dohodnutá. Zostatková, resp. predajná cena sa môže určiť buď fixne, alebo pomocou percentuálnej sadzby.

Leasingové služby majú teda viacero výhod. Okrem toho, že záujemca nemusí disponovať plnou sumou určenej na nákup zariadenia, šetrí aj jeho čas. Obstaranie klasického úveru je v porovnaní s leasingom z hľadiska času a vybavovania oveľa náročnejší proces. V oblasti leasingu sú zamestnanci Winners Group skutočnými odborníkmi, ktorí dokážu vyriešiť akýkoľvek problém týkajúci sa leasingových aktivít.